Wetenswaardgheden

1825 Vol 10 nr. 131. 19-04-1825.

Arend A. Postema, landeigenaar te Stavoren verkoopt Jogchum Loofs Roodklif, visscherman te Laxum, huis en erf c.a. aan de Smidstraat, 19

Wijk A. nr. 32. Naastliggers: de Brouwerssteeg ten noorden, W.S. Okkes ten westen, de wed. Tymen Hessels de Jong ten zuiden en oosten. Nu door Salling Saskers de Boer bewoond en op 12-05-1825 vrij te aanvaarden. De prijs

f 200, te betalen in jaarlijkse termijnen van f 50. De eerste termijn is op 12-05-1825. Zolang de hele koopprijs niet is betaald, blijft het pand eigendom van Arend A. Postema.

1828 Vol 38, nr. 51. 27-12-1828.

Jogchum Loofs Roodklif, visscherman te Staveren verkoopt aan Arend A. Postema, landeigenaar te Stavoren, een huis en erf aan de Smidstraat, Wijk A nr. 32. Naastliggers: de Brouwersstegen ten noorden, Willem Sjoerds Okkes ten westen, de wed. Symon Hessels de Jong ten zuiden en oosten. Nu door de verkoper bewoond, die er tot 12-05-1829 mag blijven wonen. Prijs f 100. Auke D. Schellinga, winkelier en Douwe A. Schellinga, huistimmerman verklaren dat Jogchum Loots Roodklif niet kan schrijven en daarom met zijn gewone merk tekent.

1829: Jan van Zinderen, 25 jaar van Molkwerum, Lijsbet Tjittes Koehoorn, 30 jaar en Harmke Rienks Holwida, 59 jaar, naaister, inwonend.

1830: Ida Jelles de Jong, wed. Arend Posthuma verkoopt aan Jan Bartles Brouwer, schipper te Deinum, huis en erf A 32 voor f 200,- belendende ten oosten en zuiden aan Schelte Yntes de Boer, ten westen aan W.S. Okkes en ten noorden aan de alg. steeg (H/52/36)

1831 Jan Bartles Brouwer, turfschipper te Deinum, verkoopt aan Trijntje Annes Tuinier, wed. Otte Jan de Bok, dagloonster te Stavoren, huis en erf A32 voor f 200,- ten oosten en zuiden S,Y, de Boer, ten aan W.S. Okkes en ten noorden de alg. steeg (H/ 58/ 29)

1832 A.A. Postuma (0/234)

1842 A.A. Postuma verkoopt aan Trijntje Annes Tuinier, wed. O.J. de Bok.

1859 Wiepke ottes de Bok, wed. J.S. Koenes koopt sectie A nummer 234.

1865 Frans Willems Smit, touwslagersknecht en later veerschipper, koopt Sectie A 234.

NOQ, 137. Wijk A 33

Perceel op de hoek van de Noorderpoortstraat en de Brouwerssteeg ten westen van Gerben Siedzes (1794) en Thomas de Vos (1784). Huis aan het Noordeind (1829) hierna gaat de nummering over in „t Achterom zonder nummers) Percelen in de Brouwerssteeg:

Heeg 1827, notaris J. Steenbeek, gemeente Wymbritseradeel.

Geerd Jochems Roodklif huurt een visaak te Stavoren van Jantje Rintjes Visser te Gaastmeer.

Roodhof Itte Harmens —- Boer de Haring Pieters—- Nijman ….? , Commies te Koudum daar hij zich heeft uitgelaten dat de controleur Bonga zou worden geklaagd door de Gouverneur , verder ten huize van Sipke Jotjes weduwe van Hendriks Christiaan, Kasteleinsche te Warns gecompareerd Bruinsma Sybrand Gerrits ontvanger generaal enz. en Boer de Haring Pieters van beroep Boer en Maakab Wouter Martens van beroep Boer alle te Warns wonende en Roodhof Itte Harmens Boer te Scharl , Roodklif Jochum Loofs die verklaarden dat zij geen woning voor de commies Nijman noch te Laaxum nog te Warns hebben kunnen bekomen enz. en Wouda Nolke Annes hem wordt gelast enz., ook wordt genoemd de agent van Politie Hooren van J. C. enz. jaar 1819.

Roodklif Jochum Loofs was Visser te Laaxum jaar 1822.

Overleden Willem Jochums Roodklif 29 juli 1823, wonende te Scharl,; zoon van Jochum Loofs Roodklif & Eva Willems; broer van Loof, Wiebe en minderjarige Geert Jochums Roodklif.

Saldo f. 7,00, er behooorde geen onroerend goed tot de nataltenschap. Kantoor Bolsward.

Jochum Loofs Roodklif, overleden op 19 maart 1829, wonende te Stavoren, onvermogend

R.K. gemeente Bakhuizen, Er behoorde geen onroerende goederen tot de nalatenschap.

Kantoor Bolsward.

Loof Jochems Roodklif overleden 6 november 1845, wonende te Mirns/Bakhuizen, 50 jaar,

geboren Laaxum, certificaat van onvermogen, werkman, gehuwd met kind. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.

Kantoor Lemmer.

Jochum Loofs Roodklif verkoopt in 1823 drie huizen en zorgras te Laaxum aan Hendrik Berends Boersma wonende te Warns.

Koudum, notaris G. Keuchenius, gemeente Hemelumer Oldeferd.

‘Zorgras’ is afgeleid van het Friese ‘tsjoargers’ of ‘sorgoars’, zoals de Zuidwesthoekse variant luidt.

‘Tsjoar’ betekent ‘tuier’, m.a.w. een touw of ketting waaraan vee wordt vastgebonden om te kunnen grazen, ook met inbegrip van de paal of de pin.

Omdat in Warns en ook Laaxum in de voorgaande eeuwen door veel dorpsbewoners één of enkele schapen werden gehouden kan ‘zorgras’, zoals dat in enkele vroegnegentiende eeuwse akten van notaris Keuchenius staat vermeld, dan ook worden uitgelegd als het grasland waarop schapen aan een tuier grazen.

(bovengenoemde gegevens via Anton Musquetier zijn site Altijd StrijdWijk A. nr. 32. Naastliggers: de Brouwerssteeg ten noorden, W.S. Okkes ten westen, de wed. Tymen Hessels de Jong ten zuiden en oosten. Nu door Salling Saskers de Boer bewoond en op 12-05-1825 vrij te aanvaarden. De prijs

f 200, te betalen in jaarlijkse termijnen van f 50. De eerste termijn is op 12-05-1825. Zolang de hele koopprijs niet is betaald, blijft het pand eigendom van Arend A. Postema.

1828 Vol 38, nr. 51. 27-12-1828.

Jogchum Loofs Roodklif, visscherman te Staveren verkoopt aan Arend A. Postema, landeigenaar te Stavoren, een huis en erf aan de Smidstraat, Wijk A nr. 32. Naastliggers: de Brouwersstegen ten noorden, Willem Sjoerds Okkes ten westen, de wed. Symon Hessels de Jong ten zuiden en oosten. Nu door de verkoper bewoond, die er tot 12-05-1829 mag blijven wonen. Prijs f 100. Auke D. Schellinga, winkelier en Douwe A. Schellinga, huistimmerman verklaren dat Jogchum Loots Roodklif niet kan schrijven en daarom met zijn gewone merk tekent.

1829: Jan van Zinderen, 25 jaar van Molkwerum, Lijsbet Tjittes Koehoorn, 30 jaar en Harmke Rienks Holwida, 59 jaar, naaister, inwonend.

1830: Ida Jelles de Jong, wed. Arend Posthuma verkoopt aan Jan Bartles Brouwer, schipper te Deinum, huis en erf A 32 voor f 200,- belendende ten oosten en zuiden aan Schelte Yntes de Boer, ten westen aan W.S. Okkes en ten noorden aan de alg. steeg (H/52/36)

1831 Jan Bartles Brouwer, turfschipper te Deinum, verkoopt aan Trijntje Annes Tuinier, wed. Otte Jan de Bok, dagloonster te Stavoren, huis en erf A32 voor f 200,- ten oosten en zuiden S,Y, de Boer, ten aan W.S. Okkes en ten noorden de alg. steeg (H/ 58/ 29)

1832 A.A. Postuma (0/234)

1842 A.A. Postuma verkoopt aan Trijntje Annes Tuinier, wed. O.J. de Bok.

1859 Wiepke ottes de Bok, wed. J.S. Koenes koopt sectie A nummer 234.

1865 Frans Willems Smit, touwslagersknecht en later veerschipper, koopt Sectie A 234.

NOQ, 137. Wijk A 33

Perceel op de hoek van de Noorderpoortstraat en de Brouwerssteeg ten westen van Gerben Siedzes (1794) en Thomas de Vos (1784). Huis aan het Noordeind (1829) hierna gaat de nummering over in „t Achterom zonder nummers) Percelen in de Brouwerssteeg:

1740 Jantien Durks,

Zaltbommel, 20 juli 2015.

Martien van Iersel, kleinzoon van Leentje (Maria Helena) Roodklif.

Opm. geboorte data van de jongste generatie zijn niet vermeld, om privacy redenen.

 

 

Geplaatst in Roodklif.