Oude berichten

De site is geheel vernieuwd.
Hieronder enkele oude nieuwsberichten van de oude site.

September 2012 Geboren Imre zoon van Annemarie van Iersel en Sander Zondervan. Kleinzoon van Mari van Iersel en Tineke Lukkenaer.

14-01-2012 Martien van Iersel benoemd tot lid in de orde van Oranje Nassau.

13-01-2012 Overleden te Breda Clara Maria van Tiel weduwe van Adrianus Cornelis van de Wiel

December 2010 Geboren Mika
zoon van Sander Zondervan en Annemarie van Iersel.
Kleinzoon van Mari van Iersel en Tineke Lukkenaer.

Oktober 2010 Geboren Sanne, Dochter van Bas van Iersel en Dorinda Groenendijk,
zusje van Lieke.

Kleindochter van Harry van Iersel en Antoinette Kuipers.
September 2009 Sen, dochter van Esther van Iersel en Stef Heijmans.
Kleinzoon van Kees van Iersel en Joanna Maria Silvester van Lieshout.

16-06-2009 Overleden tante Cor, tante van Liane van Iersel van de Wiel
Cornelia Norberta Anna geb. Oisterwijk 17-2-1927
overl. Tilburg 16-6-2009, doch altijd in Oisterwijk gewoond hebbende.

17-05-2009 Overleden te Rosmalen 24 april 2009 Lea van Iersel Ebben weduwe van Leo van Iersel.
Moeder van Hetty, Sjef, Joost, Kees en Mieke.
Begraven te Rosmalen 29 april 2009 op het parochiekerkhof aldaar.

Juni 2008 Annemarie van Iersel is te overberg in het huwelijk getreden met Sander Zondervan.

Zij zijn het eerst ‘boshuwelijk’ in de gemeente Utrechtse Heuvelrug aldus de weekkrant.nl.

Maart 2008 Geboren Noortje. Dochter van Mirjam van Iersel en Joris Craane.
Mirjam is de dochter van Kees van Iersel en Hanneke van Lieshout

Februari 2008 Tom van Iersel is gedoopt.

Mei 2007 De familie Van Iersel uitgebreid met een nieuwe telg.
Tom Adrianus Marinus Cornelis van Iersel Zoon van Joost en Inge van Iersel Vielvoije

Augustes-2006 Een nieuw lid in de familie van Iersel. Lieke van Iersel.
Dochter van Bas van Iersel en Dorinda Groenendijk

Voel de zon
Kijk de maan
Leef en adem
De wereld is van jou
We zijn voor altijd bij je

26-11-2005 Johannes van Iersel werd in 1849 koning van het Gilde. Onder het menu verhalen treft u nu een getekende versie van het koningsschild van Johannes van Iersel

Juni 2004 Een nieuw lid in de familie van Iersel. Jelle van Iersel.
Zoon van Josephus Adrianus Cornelis Martinez van Iersel en Inge Katalin Vielvoije

Maart 2004 Een nieuw lid in de familie van Iersel. Sanne van Iersel.
Dochter van Martinus Maria Adrianus Marinus van Iersel en
Esther Hachmer

Roodklif

De familie Roodklif die op deze site voorkomt, vind haar oorsprong in Friesland en wel het Gaasterland.
Het was een vissersfamilie die viste op de Zuiderzee vanuit de haven van Laaxum. Laaxum ligt aan de zuidwest zijde in de omgeving van Scharl en Warns. Aan de zuidwest zijde bevonden zich drie kliffen, dit zijn natuurlijke kleileem hoogtes die het achterland beschermden tegen de Zuiderzee.
Jochem Loofs wonende te Scharl neemt bij de burgemeester van Stavoren in 1811 de naam Roodklif aan. Zijn zus wordt later nog begraven te Stavoren onder de naam Vissers.
Geert Jochems Roodklif komt via de Mobiele Friesche Schutterij naar Brabant i.v.m de mogelijk afscheiding van België in 1831. Hij ontmoette in Brabant de Oisterwijkse schone Agnetta Hendriks.
Dit paar vormde het begin van een tak Roodklif in Oisterwijk en omgeving. Nu leven er zo ver mij bekend nog maar twee mannelijke Roodklifs in Nederland, die beide twee dochters hebben.

Van de wiel

De familie van de Wiel die in deze site voorkomt behoort tot de oudste families van Oisterwijk. Zie het boek anderhalve eeuw Oisterwijk van W. de Bakker. De naam is waarschijnlijk ontleend aan een oude boerderij die de naam Wiel droeg. Het is zeer onwaarschijnlijk dat de naam is ontleend aan een wiel dat is ontstaan naar aanleiding van een dijkdoorbraak

Scholtze

De familie Scholtze die in deze site voortkomt stamt uit Braunschweig Duitsland. In de roerige jaren van zo rond 1790 trokken talrijke huurlegers door Europa. Zo ook ene Coenraad Schultze, hij huwde te Woerden 25 februari 1798 met de Udenhoutse Maria Schoenmakers. In de huwelijksakte staat vermeld dat Coenraad kanonnier was in de 4de compagnie van het alhier garnizoen houdende bataljon artillerie.

In het streekarchivaat van Oisterwijk vond ik dat Jan Coenraad Scholtze kanonnier was in het 2de bataljon artillerie in de 4de compagnie van kapitein Probsting in dienst van de Bataafsche Republiek.
Later werd deze Jan Coenraad Scholtze bode voor de gemeente Udenhout. Vervolgens heeft de familie Scholtze jarenlang van generatie op generatie de posterijen van Udenhout verzorgd.

Van Iersel

De naam van Iersel duidt op de herkomst van de plaats Eersel. Dit komt bij veel ‘van namen’ voor zoals in de kwartierstaat voorkomende namen als van Dongen, van Tilburg, van Helvoirt enz.

Historische verklaring voor de naam Eersel.

In 712/713 geschiedde een schenking door een zekere Engelbert aan de Heilige Willibrord, welke schenking door de Abdij van Echternach in Luxemburg werd overgenomen. Zij bestond uit drie hoeven met een zaal(huis), een kleine hoeve en drie slaven met hun vrouwen en kinderen. De plaats wordt omschreven als Eresloch in het land van Taxandrie. Voor Eresloch of Ereslo wordt geen enkele naamsverklaring gegeven wat betreft Eres-, terwijl men voor -lo aanneemt een open plaats in een bosrijke omgeving.

Later heeft men de uitgang -sel willen verklaren met sala, het Romeinse voor zaal, huis, maar door wetenschappers is deze verklaring afgewezen.
Eersel behoort tot ‘De Acht Zaligheden’in de Brabantse Kempen. De uitgang -sel wordt soms als denigrerend ervaren, misschien ook wel door de uitspraak vorm als sul.

De overgang van de ee klank in de naam Eersel, naar de ie klank, in de naam van Iersel, is dialectisch goed te verklaren. In het Kempisch dialect kent men geen echte ee klank maar ook geen echte ie klank, maar iets daartussen in. Vreemden verstonden deze ee/ie klank als ie en schreven dan ook een ie, dus zo ook in van Iersel.

In de archieven van Antwerpen komt de naam van een Eerselse abt van de St Michielsabdij voor, geschreven als Mattheus Yerselius, Mattheus van Iersel dus.

Van Tiel

De van Tiels in deze site dragen een zogenoemde herkomst of van naam. Hun oorsprong is te vinden in het Betuwse stadje Tiel.
Ene Rudolphus Jansen Clompers overleden te Zeeland Nbr in 1725 huwt in 1692 te Herpen met Maria Gerits van Thiel. Precies 300 jaar later in 1998 hoorde ik ene Van Tiel vertellen dat zij anders zouden moeten heten. In de archieven vond ik toen deze akte. De Van Tiels zouden volgens goed gebruik de naam Clompers hebben moeten dragen. De kinderen van vernoemd echtpaar kregen de naam van moeder mee.

Martinez

De naam van deze website is ontleend aan de broer van mijn moeder, als eerbetoon. Adrianus Scholtze geboren te Rijen 27 mei 1906. Als zoon van Martinus Scholtze en Petronella Kin. Bij zijn intrede bij de fraters van Tilburg wilde hij de naam frater Martinus aannemen als eerbetoon aan zijn te jong overleden vader. Helaas was er al een frater Martinus binnen de congregatie, zodat zijn kloosternaam Martinez werd.

Over de heilige St. Martinus die zijn mantel deelde met een arme bedelaar wil ik u het volgende vertellen.

Martinus

Martinus (316-397) werd geboren in Hongarije en diende in het Romeinse leger. Toen hij achttien was, liet hij zich dopen. Hij werd monnik en stichtte in Frankrijk verscheidene kloosters. In 372 werd hij gekozen tot bisschop van Tours. Daar werd hij op 11 november begraven. Martinus werd om zijn liefdadigheid al spoedig vereerd. Zijn tijdgenoot Sulpicius Severus schreef een leven van de heilige. Daarin wordt verteld hoe Martinus als Romeins soldaat voor de poorten van Amiens een bedelaar tegenkwam, die het koud had. Martinus trok zijn zwaard, sneed zijn rode mantel in tweeën en schonk een helft aan de bedelaar.
Martinus werd onder andere patroon van de armen.
De verering van Martinus bleef niet beperkt tot Frankrijk, waar enkele duizenden kerken aan hem gewijd zijn, maar verspreidde zich over heel Europa. In Nederland zijn er enkele tientallen Sint-Maartenskerken en of Martinuskerken.

Udenhout

Men mag de familie van Iersel wel een echte Udenhoutse familie noemen, vele generaties van Iersel woonden en werkten in Udenhout en omgeving. Enkele generaties van Iersel woonden in Tilburg en directe omgeving maar in 18 april 1864 vestigt Peter van Iersel zich vanuit Berkel naar Udenhout. Tot op dit moment bleven de opeenvolgende generaties in Udenhout wonen.

Omdat Udenhout geen eigen parochiekerk had, diende men zich voor dopen en trouwen te vervoegen bij de pastoor van de Petruskerk te Oisterwijk. Pas in 1723 kreeg Udenhout zijn eigen parochiekerk. De van Iersels woonden dus in Udenhout en niet in Oisterwijk.

Via de stamreeks komen we tenslotte uit bij Jan van Eersel, (niet in de rechte lijn) ook genaamd Jan Stijnen, zijn zoon Jan beurde een pacht uit land aan de Hoeghe Brake in die Laersche ackeren in Westilborch. Aert Jansz van Iersel heeft een huis aan de Groenstraat en beurt een rogpacht uit een huis in den Kudel in Udenhout anno 1444.

In de kwartierstaat blijken naast de familie van Iersel talrijke andere verwante families uit Udenhout te komen.

In 1648 is de vrede van Munster gesloten. Brabant behoorde tot de generaliteitslanden. Het Rooms Katholiek geloof mocht niet meer in het openbaar worden beleden. Ook de kapel in Udenhout viel ten prooi aan de Nederduits Gereformeerden.
Voor het sluiten van een wettelijk huwelijk moest men naar de dominee in Oisterwijk. Vandaar dat in de kwartierstaat verschillende Udenhoutse paren in Oisterwijk huwden.

Het is aannemelijk dat de naam Udenhout een verwijzing is naar de natuurlijke gesteldheid ter plaatse. Het tweede woorddeel ‘hout’ verwijst naar bebossing. Het eerste woorddeel ‘uden’ werd in het begin van de lokale geschiedenis anders geschreven. In de schenkingsakte van de hertog van Brabant aan de abdij van Tongerlo van 1232 wordt gesproken van ‘Odenhout’. In de schenkingsakte van de hertog van Brabant aan de heer van Hoorne van 1269 staat geschreven ‘Eudenhout’. De ‘e’ staat er wellicht ter verlenging van de klinker. Er staat dus ‘Uudenhout’.

De verhalen van een zekere graaf Udo die daar bosgebieden zou hebben aan het ende van het hout blijken zeker niet te kloppen er is immers nooit een graaf Udo getraceerd.

Voor verdere informatie over Udenhout, zijn oorsprong en ontwikkeling verwijs ik u naar het boek
“Over d’n Unent” gemeente Udenhout 200 jaar zelfstandig, een uitgave van Stichting Heemcentrum
’t Schoor’.

Wetenswaardgheden

1825 Vol 10 nr. 131. 19-04-1825.

Arend A. Postema, landeigenaar te Stavoren verkoopt Jogchum Loofs Roodklif, visscherman te Laxum, huis en erf c.a. aan de Smidstraat, 19

Wijk A. nr. 32. Naastliggers: de Brouwerssteeg ten noorden, W.S. Okkes ten westen, de wed. Tymen Hessels de Jong ten zuiden en oosten. Nu door Salling Saskers de Boer bewoond en op 12-05-1825 vrij te aanvaarden. De prijs

f 200, te betalen in jaarlijkse termijnen van f 50. De eerste termijn is op 12-05-1825. Zolang de hele koopprijs niet is betaald, blijft het pand eigendom van Arend A. Postema.

1828 Vol 38, nr. 51. 27-12-1828.

Jogchum Loofs Roodklif, visscherman te Staveren verkoopt aan Arend A. Postema, landeigenaar te Stavoren, een huis en erf aan de Smidstraat, Wijk A nr. 32. Naastliggers: de Brouwersstegen ten noorden, Willem Sjoerds Okkes ten westen, de wed. Symon Hessels de Jong ten zuiden en oosten. Nu door de verkoper bewoond, die er tot 12-05-1829 mag blijven wonen. Prijs f 100. Auke D. Schellinga, winkelier en Douwe A. Schellinga, huistimmerman verklaren dat Jogchum Loots Roodklif niet kan schrijven en daarom met zijn gewone merk tekent.

1829: Jan van Zinderen, 25 jaar van Molkwerum, Lijsbet Tjittes Koehoorn, 30 jaar en Harmke Rienks Holwida, 59 jaar, naaister, inwonend.

1830: Ida Jelles de Jong, wed. Arend Posthuma verkoopt aan Jan Bartles Brouwer, schipper te Deinum, huis en erf A 32 voor f 200,- belendende ten oosten en zuiden aan Schelte Yntes de Boer, ten westen aan W.S. Okkes en ten noorden aan de alg. steeg (H/52/36)

1831 Jan Bartles Brouwer, turfschipper te Deinum, verkoopt aan Trijntje Annes Tuinier, wed. Otte Jan de Bok, dagloonster te Stavoren, huis en erf A32 voor f 200,- ten oosten en zuiden S,Y, de Boer, ten aan W.S. Okkes en ten noorden de alg. steeg (H/ 58/ 29)

1832 A.A. Postuma (0/234)

1842 A.A. Postuma verkoopt aan Trijntje Annes Tuinier, wed. O.J. de Bok.

1859 Wiepke ottes de Bok, wed. J.S. Koenes koopt sectie A nummer 234.

1865 Frans Willems Smit, touwslagersknecht en later veerschipper, koopt Sectie A 234.

NOQ, 137. Wijk A 33

Perceel op de hoek van de Noorderpoortstraat en de Brouwerssteeg ten westen van Gerben Siedzes (1794) en Thomas de Vos (1784). Huis aan het Noordeind (1829) hierna gaat de nummering over in „t Achterom zonder nummers) Percelen in de Brouwerssteeg:

Heeg 1827, notaris J. Steenbeek, gemeente Wymbritseradeel.

Geerd Jochems Roodklif huurt een visaak te Stavoren van Jantje Rintjes Visser te Gaastmeer.

Roodhof Itte Harmens —- Boer de Haring Pieters—- Nijman ….? , Commies te Koudum daar hij zich heeft uitgelaten dat de controleur Bonga zou worden geklaagd door de Gouverneur , verder ten huize van Sipke Jotjes weduwe van Hendriks Christiaan, Kasteleinsche te Warns gecompareerd Bruinsma Sybrand Gerrits ontvanger generaal enz. en Boer de Haring Pieters van beroep Boer en Maakab Wouter Martens van beroep Boer alle te Warns wonende en Roodhof Itte Harmens Boer te Scharl , Roodklif Jochum Loofs die verklaarden dat zij geen woning voor de commies Nijman noch te Laaxum nog te Warns hebben kunnen bekomen enz. en Wouda Nolke Annes hem wordt gelast enz., ook wordt genoemd de agent van Politie Hooren van J. C. enz. jaar 1819.

Roodklif Jochum Loofs was Visser te Laaxum jaar 1822.

Overleden Willem Jochums Roodklif 29 juli 1823, wonende te Scharl,; zoon van Jochum Loofs Roodklif & Eva Willems; broer van Loof, Wiebe en minderjarige Geert Jochums Roodklif.

Saldo f. 7,00, er behooorde geen onroerend goed tot de nataltenschap. Kantoor Bolsward.

Jochum Loofs Roodklif, overleden op 19 maart 1829, wonende te Stavoren, onvermogend

R.K. gemeente Bakhuizen, Er behoorde geen onroerende goederen tot de nalatenschap.

Kantoor Bolsward.

Loof Jochems Roodklif overleden 6 november 1845, wonende te Mirns/Bakhuizen, 50 jaar,

geboren Laaxum, certificaat van onvermogen, werkman, gehuwd met kind. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.

Kantoor Lemmer.

Jochum Loofs Roodklif verkoopt in 1823 drie huizen en zorgras te Laaxum aan Hendrik Berends Boersma wonende te Warns.

Koudum, notaris G. Keuchenius, gemeente Hemelumer Oldeferd.

‘Zorgras’ is afgeleid van het Friese ‘tsjoargers’ of ‘sorgoars’, zoals de Zuidwesthoekse variant luidt.

‘Tsjoar’ betekent ‘tuier’, m.a.w. een touw of ketting waaraan vee wordt vastgebonden om te kunnen grazen, ook met inbegrip van de paal of de pin.

Omdat in Warns en ook Laaxum in de voorgaande eeuwen door veel dorpsbewoners één of enkele schapen werden gehouden kan ‘zorgras’, zoals dat in enkele vroegnegentiende eeuwse akten van notaris Keuchenius staat vermeld, dan ook worden uitgelegd als het grasland waarop schapen aan een tuier grazen.

(bovengenoemde gegevens via Anton Musquetier zijn site Altijd StrijdWijk A. nr. 32. Naastliggers: de Brouwerssteeg ten noorden, W.S. Okkes ten westen, de wed. Tymen Hessels de Jong ten zuiden en oosten. Nu door Salling Saskers de Boer bewoond en op 12-05-1825 vrij te aanvaarden. De prijs

f 200, te betalen in jaarlijkse termijnen van f 50. De eerste termijn is op 12-05-1825. Zolang de hele koopprijs niet is betaald, blijft het pand eigendom van Arend A. Postema.

1828 Vol 38, nr. 51. 27-12-1828.

Jogchum Loofs Roodklif, visscherman te Staveren verkoopt aan Arend A. Postema, landeigenaar te Stavoren, een huis en erf aan de Smidstraat, Wijk A nr. 32. Naastliggers: de Brouwersstegen ten noorden, Willem Sjoerds Okkes ten westen, de wed. Symon Hessels de Jong ten zuiden en oosten. Nu door de verkoper bewoond, die er tot 12-05-1829 mag blijven wonen. Prijs f 100. Auke D. Schellinga, winkelier en Douwe A. Schellinga, huistimmerman verklaren dat Jogchum Loots Roodklif niet kan schrijven en daarom met zijn gewone merk tekent.

1829: Jan van Zinderen, 25 jaar van Molkwerum, Lijsbet Tjittes Koehoorn, 30 jaar en Harmke Rienks Holwida, 59 jaar, naaister, inwonend.

1830: Ida Jelles de Jong, wed. Arend Posthuma verkoopt aan Jan Bartles Brouwer, schipper te Deinum, huis en erf A 32 voor f 200,- belendende ten oosten en zuiden aan Schelte Yntes de Boer, ten westen aan W.S. Okkes en ten noorden aan de alg. steeg (H/52/36)

1831 Jan Bartles Brouwer, turfschipper te Deinum, verkoopt aan Trijntje Annes Tuinier, wed. Otte Jan de Bok, dagloonster te Stavoren, huis en erf A32 voor f 200,- ten oosten en zuiden S,Y, de Boer, ten aan W.S. Okkes en ten noorden de alg. steeg (H/ 58/ 29)

1832 A.A. Postuma (0/234)

1842 A.A. Postuma verkoopt aan Trijntje Annes Tuinier, wed. O.J. de Bok.

1859 Wiepke ottes de Bok, wed. J.S. Koenes koopt sectie A nummer 234.

1865 Frans Willems Smit, touwslagersknecht en later veerschipper, koopt Sectie A 234.

NOQ, 137. Wijk A 33

Perceel op de hoek van de Noorderpoortstraat en de Brouwerssteeg ten westen van Gerben Siedzes (1794) en Thomas de Vos (1784). Huis aan het Noordeind (1829) hierna gaat de nummering over in „t Achterom zonder nummers) Percelen in de Brouwerssteeg:

1740 Jantien Durks,

Zaltbommel, 20 juli 2015.

Martien van Iersel, kleinzoon van Leentje (Maria Helena) Roodklif.

Opm. geboorte data van de jongste generatie zijn niet vermeld, om privacy redenen.